ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind organizarea comisiilor de specialitate

ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.124 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr. 24.726/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.726/2020 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organizarea, la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, a 5 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu următoarele denumiri:

1. Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului;                                 

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;                                                    

           3. Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism;

4.  Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement;

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.

(2)  Se aprobă ca numărul membrilor  fiecărei  comisii  prevăzute la alin. (1) să fie de 7.

(3)  Se aprobă ca numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate să fie, conform configurației politice rezultată în urma scrutinului electoral din 27 septembrie 2020, următorul:

a) comisia 1: 2 locuri Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, 2 locuri Partidul Național Liberal, 1 loc Alianța USR PLUS, 1 loc Partidul Mișcarea Populară, 1 loc PRO ROMÂNIA;

b) comisia 2: 3 locuri Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, 2 locuri Partidul Național Liberal, 1 loc Alianța USR PLUS, 1 loc Partidul Mișcarea Populară;

c) comisia 3: 3 locuri Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, 2 locuri Partidul Național Liberal, 1 loc Alianța USR PLUS, 1 loc PRO ROMÂNIA;

d) comisia 4: 3 locuri Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, 2 locuri Partidul Național Liberal, 1 loc Alianța USR PLUS, 1 loc PRO ROMÂNIA;

e) comisia 5: 3 locuri Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, 3 locuri Partidul Național Liberal, 1 loc Partidul Mișcarea Populară.                                           

Art. 2: Se aprobă componenţa nominală a comisiilor de specialitate prevăzute la art.1,  potrivit anexelor nr.1-5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 192 din 25.11.2020

Adoptată cu 32 voturi ”pentru”

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 192.PDF