ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

      privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.647/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.43.273/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.647/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale juridică și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Centru de zi Iris”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Casa tip familial Onix”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Casa tip familial Rubin”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Casa tip familial Coral”, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 196 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 196.PDF