ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                        

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul

 „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.24.677/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.677/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5), lit.„a” și „b”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț ca partener în cadrul proiectului „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU /665/6/23/23 OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS6.46.6, lansat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, proiect în valoare totală de 9.511.947,55 lei (inclusiv TVA) și o valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către Județul Neamț de 1.316.105,14 lei.

Art.2: Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia de către Județul Neamț cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, ca lider de parteneriat, Casa Corpului Didactic- partener 2 și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț- partener 3, în vederea implementării în comun a proiectului „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la cheltuielile totale ale proiectului „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes”, în cuantum de 26.322,10 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț, reprezentant legal al Județului Neamț, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.2.

Art.5: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul  Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 197 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 197.PDF