ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Examinând referatul de aprobare nr. 25.884/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 2.490/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 25.884/2020 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. ”b” și ”d”, alin. (5) lit. ”c”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare cedării dreptului de folosință a unor echipamente medicale aferente obiectivului de investiții ”Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, pentru secția A.T.I., cu limitarea acestui transfer de echipamente pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.

 Art.2: Reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

     

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.198 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ”pentru”