ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Borlești în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Comunei Borlești

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.25.077/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.077/2020 al Direcției de management şi al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.44.846/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, adresa nr.9.021/2020 a primarului Comunei Borlești, extrasul de carte funciară nr.26.352/2020 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art. 294 alin.(3)-(5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se declară ca fiind bun de interes public județean bunul imobil (teren), situat în comuna Borlești, Aleea Dispensarului F.N., în suprafață de 1.249 mp, cu număr cadastral 53921, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aprobă solicitarea de transmitere a acestuia din domeniul public al Comunei Borlești, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, în scopul realizării, până la data de 31.12.2023, a obiectivului de investiții „Locuință protejată Nechit”.

Art.2: Se aprobă transmiterea din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Comunei Borlești, județul Neamț, a bunului imobil (teren), în suprafață de 1.913 mp, situat în comuna Borlești, Aleea Muncii, nr.28, cu număr cadastral 53611, întrucât acesta este necorespunzător din punctul de vedere al obiectivului de investiții ce se dorea a fi realizat.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 202 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 202.PDF