ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul de interes public județean „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.26.202/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.48.083/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.202/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5), lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes public județean  „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris”, având ca scop înființarea de servicii sociale, respectiv construirea a 3 case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel 3, Grupul vulnerabil: Copii, proiect ce urmează a fi implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului  „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris”, în cuantum de 7.016.009,50 lei, inclusiv TVA.

Art.3: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând contribuția proprie de 2% din totalul cheltuielilor eligibile în proiect, în cuantum de 96.880,00 lei(inclusiv TVA), precum și cheltuielile totale neeligibile, în cuantum de 2.172.009,50 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata de implementare a proiectului  „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris”, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6:  Se împuternicește doamna Cristina Păvăluță, director general în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze toate actele necesare, precum și contractul de finanțare.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                   

Nr. 204 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”