ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții aferente unui proiect de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.254/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.48.083/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.254/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Casa de tip familial Coral”, cu o valoare estimată de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Casa de tip familial Onix”, cu o valoare estimată de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Casa de tip familial Rubin”, cu o valoare estimată de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi Iris”, cu o valoare estimată de 1.979.684,20 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.489.670,98 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5:Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                  

Nr. 205 din 26 noiembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”