ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unui acord de asociere

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Examinând referatul de aprobare nr.26.142/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza Scrisorii de intenție nr.334/2020 a Asociației „Dăruiește viață”;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.26.142/2020 al Direcţiei de Management, al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană şi al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, adresele nr.41.083 și nr.41.919/2020 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația „Dăruiește viață” și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes județean, respectiv achiziționarea, montarea și darea în funcțiune a unei structuri modulare ATI pentru internarea și tratarea pacienților infectați cu SARS COV-2 – forme severe și critice, în vederea desfășurării unei activități medicale de calitate, pentru creșterea capacității de tratament și siguranță a pacienților și a personalului medical.

     (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Asociația „Dăruiește viață” și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2: Direcţia de Management, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Generală Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 206 din 04 decembrie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 206.PDF