ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.22.126/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.5/253/2020 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.126/2020 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c” și alin. (5) lit.„k”, art.478 alin.(1) și (2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.226/2017 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării funcției publice de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Mențiuni Stare Civilă al Biroului Stare Civilă, poziția nr.36 în statul de funcții, în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data aprobării, sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 208 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”