ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Examinând referatul de aprobare nr.24.721/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.1.175 și nr.1.176/2020 ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.721/2020 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.4/2020 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.90/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, după cum urmează:

a.     postul de actor, studii superioare, grad profesional I, din cadrul Serviciului Literar și Artistic, poziția 35 în statul de funcții, se transformă în post de actor, studii superioare, grad profesional IA;

b.     postul de secretar platou, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Serviciului Tehnic, poziția 39 în statul de funcții, se transformă în post de secretar platou, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra-Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                  

Nr. 209 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”