ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(4) din din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 26.875/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr. 1830 și nr. 2221/2020 ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.875/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârile nr.2 și 4/2020 ale Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.215/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, după cum urmează:

a.   postul de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA, din cadrul Secției Arte, Multimedia „Victor Brauner”, poziția 12 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II;

b.   postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Secției de Carte pentru Copii și Ludotecă „Ion Creangă”, poziția 30 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I;

c.   postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I, din cadrul Punctului de Lectură și Împrumut Speranța- Serviciul Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția 28 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA;

d.   postul de redactor, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Comunicare, Relații Publice, Proiecte, Programe- Serviciul Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția 37 în statul de funcții, se transformă în post de redactor, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 210 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”