ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.193 alin (6^1) și ale art. 199 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.750/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.41.892/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.750/2020 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ, în cuantum de două salarii minime brute pe țară.

(2) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ, în cuantum de două salarii minime brute pe țară.

(3) Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la alin.(1) și (2) vor fi suportate din veniturile proprii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în limita bugetului aprobat.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor consiliului judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

       

 

 

 

 

 Piatra Neamț

        Nr. 211 din 16 decembrie 2020

        Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”