ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea unei convenții de asociere

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.893/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.49349/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.893/2020 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„b”, alin.(7) lit.”a” şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Convenției de asociere a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România, încheiată în vederea realizării proiectului de interes public județean „Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț”- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.38/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la convenția de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 213 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”                  

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 213.PDF