ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de protecție și pază, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.25.078/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.17/2020 a Organizației Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț și nr.N3965/2020 a Serviciului de Protecție și Pază;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.078/2020 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Juridice și Relații Internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit. „d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită către Organizația Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț, a unor spații proprietate privată a Județului Neamț, situate în Municipiul Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.23 (clădirea C2 –corp B), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.194/2017 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ, cu o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2021.

(2) În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Direcția de management și Direcția generală juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la Protocolul de transmitere în folosință gratuită nr. 14489/12/2017, încheiat între Consiliul Județean Neamț și Organizația Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită către Serviciul de Protecție și Pază, a unui spațiu proprietate publică a Județului Neamț, situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Alexandru cel Bun nr.12 (etaj 2, 1 birou în suprafață utilă de 12,14 mp + hol și grup sanitar propriu), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.270/2016 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu proprietate publică a  Judeţului Neamţ, cu o perioadă de 5 ani, începând cu data de 18.01.2021.

(2) În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Direcția de management și Direcția generală juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la Protocolul de transmitere în folosință gratuită nr. 24166/1708/2016, încheiat între Consiliul Județean Neamț și Serviciul de Protecție și Pază.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 214 din 16 decembrie 2020

    Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”