ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui bun către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25 lit. „a” și „c” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.713/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.713/2020 al Direcției achiziții și logistică și al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.2.987.424/2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„d”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, alin.(5) lit.„h”, art.349, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a bunului material „Nebulizator Nocospray 2MAPARAT nebulizare SN 172Y4753”, cod clasificare 2.1.25.1, cu o valoare de inventar de 19.040,00 lei.

(2) Bunul transmis potrivit prevederilor alin.(1) urmează a fi utilizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț pentru eliminarea riscului transmiterii infecțiilor virale.

(3) Cheltuielile de întreținere a bunului vor fi suportate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, din bugetul alocat anual prin bugetul Județului Neamț.

(4) Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț îi revin obligațiile prevăzute de art.350 alin.(2) și art.351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcția achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsuri pentru predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 215 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”