ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2021

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.84 alin.(4) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.27.252/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 6322/2020 a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.27.252/2020 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                                                           

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 216 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF