ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.299/2018 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul

 „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.24.676/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.676/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b”, „d” și „e”, alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică denumirea proiectului de interes județean aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.299/2018, urmând ca, în loc de „CRESC- capacități antreprenoriale în economia socială”, să se citească „CRESC- competențe antreprenoriale în economia socială”.

Art.2: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat de către Județul Neamț cu S.C. Euzone Consultancy Network SRL, ca lider de parteneriat, în vederea implementării în comun a proiectului „CRESC- competențe antreprenoriale în economia socială”-anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.299/2018 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „CRESC- competențe antreprenoriale în economia socială”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul  Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 218 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 218.PDF