ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.216/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.210 alin.(1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.744/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.2938 și 4193/2020 ale Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 26.744/2020 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget finanțe, adresele nr.13961 și 14935/2020 ale Consiliului Concurenței, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92 alin.(1), alin.(2) lit.„b”, ale art.173 alin.(2) lit.„d”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.12 din Procedura privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.216/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., acesta urmând a avea conținutul:

Art.12: Prezenta măsură de sprijin este valabilă de la data aprobării prezentei proceduri și până la data de 30.06.2021.”.

Art.II: Se aprobă modificarea art.13 din Procedura privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.216/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., acesta urmând a avea conținutul:

Art.13:  Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis individual care va fi acordat în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 800.100 lei / 168.000 Euro, la cursul de schimb practicat de BNR în perioada elaborării schemei (1 euro = 4,7625/22.05.2019), pentru achiziționarea următoarelor utilaje, mașini și instalații (second hand și în sistem leasing):

 

Nr.crt.

Denumire

Cantitate

Preț unitar estimativ SH + leasing (euro)

Valoare totală estimativă

Ajutor de minimis

Valoare estimată SH + avans leasing (euro)

1

Roată desecatoare

1

14.000

14.000

14.000

2

Granulator conic

1

23.000

23.000

23.000

3

Cântar pod basculă – sarcină maximă 60 tone

1

8.500

8.500

8.500

4

Autogreder

1

70.000

70.000

47.000

5

Autobasculantă 8×4 cu lamă + sărăriță capacitate 25-32 tone

2

285.000

285.000

38.500

6

Modificare instalație alimentare energie electrică Stația Girov

1

26.000

26.000

26.000

7

Recondiționare dotări și echipamente stație sortare agregate

1

11.000

11.000

11.000

 

TOTAL fără TVA

 

 

 

168.000

      

NOTĂ: prețurile unitare sunt orientative și pot varia la momentul achiziției, cu condiția încadrării în valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat.

În ceea ce privește achiziția utilajului „Autogreder”, diferența de aproximativ 23.000 Euro fără TVA, dintre prețul total de achiziție și cuantumul ajutorului de minimis, va fi suportată de către S.C. DRUPO S.A. din surse proprii.”.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agentului economic vizat, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 220 din 16 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”