ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN             

HOTĂRÂRE

 

privind alegerea comisiei de numărare a voturilor

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.139 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 33 alin.(10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr.27.290/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 27.290/2020 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege comisia de numărare a voturilor exprimate de consilierii județeni pe buletine de vot, comisie care va funcționa pe întreaga durată a mandatului 2020-2024, în următoarea componență:

1.     Neculai PUŞCAŞU;

2.     Valentin-Constantin STAVARACHE;

3.     Ioan MERARU;

4.     Dragoş Victor CHITIC;

5.     Mădălina-Veronica CIUBOTARU.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 221 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”