ROMÂNIA

      JUDEŢUL  NEAMŢ

    CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

      HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2021-2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 24 alin.(1) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022;

Examinând referatul de aprobare nr.28.251/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1.991/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, nr.5.393/2020 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, nr.1.592/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” și nr.1.450/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

Văzând raportul de specialitate nr.28.251/2020 al Direcției de management, avizul conform nr.15.469/2020 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul special din județul Neamț, pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea unităților de învățământ special vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 223 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 223.PDF