ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;

Examinând referatul de aprobare nr. 28.972/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 28.972/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 26.623/2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2020, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, conform anexei nr. 2.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale Județul Neamț pe anul 2020, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2020, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2020, conform anexei nr. 5.

Art.6: (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1- 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.55/2020 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 224 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 31 voturi ”pentru” + 1 neparticipare