ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.672/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.4.976/2020 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate nr.26.672/2020 al Direcţiei de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 28950/2020;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„d ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Alexandra-Amalia MILIEŞ;

2. Luminiţa JORA;

3. Mihaela-Elena ISCIUC.

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Nicoleta BUZENSCHI;

2. Ştefan FLORIAN;

3. Corneliu-Grigore BONTAŞ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 225 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”