ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.99 alin.(2), alin.(4), alin.(5) și alin.(7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.12 alin.(2)-(3) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr.26.855/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.1.847/2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.26.855/2020 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 28952/2020;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Marius-Vasile APOPEI pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 226 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”