ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

       HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.96 alin.(1), alin.(2^1) lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, alin.(2), lit.„b” din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.862/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1305/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.1578/2020 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, nr.1520/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Neamț și nr.1391/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.26.862/2020 al Direcției de management, adresa nr.9976/2020 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 28954/2020;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în anul școlar 2020-2021, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

  • Neculai PUŞCAŞU;

  • Florin VORNICU;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

  • Mircea BELOIU;

  • Vlăduţ-Viorel SMERIA;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu- Neamţ:

  • Maria APOSTOL;

  • Aurel MUNTEANU;

   la Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare:

  • Valentin-Constantin STAVARACHE.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                                                  

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                             

Nr. 227 din 23 decembrie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”