ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

         CONSILIUL  JUDEŢEAN     

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.124 coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr.27.992/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.27.992/2020 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează componența Comisiei buget, dezvoltare economico-socială și administrarea patrimoniului județului – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2020, cu domnul Cazan Sorin – Dumitru.

Art. 2: Se completează componența Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2020, cu domnul Nechita Marius – Mihai și domnul Hîrțan Gheorghe.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 1 din 08 ianuarie 2021

Adoptată cu 35 voturi ‟pentru”