ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale pct.5.16.3, alin.(1), lit.„b” din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;

Examinând referatul de aprobare nr.401/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.401/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„a și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, prin utilizarea sumei de 66.852.231,34 lei din excedentul bugetului local pe anul 2019.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 30.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021.

Art.3: Se aprobă utilizarea sumei de 3.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2020, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2021.

 Art.4: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

              Piatra Neamț

              Nr. 2 din 08 ianuarie 2021

              Adoptată cu 34 voturi ‟pentru” + 1 ‟neparticipareˮ