ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea finanțării serviciilor de proiectare pentru două proiecte de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.128/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.128/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, comunicările transmise prin poșta electronică de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Ghidul solicitantului „Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.855/2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având ca obiect realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, în forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 3 din 19 ianuarie 2021

Adoptată cu 33 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 3.PDF