ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov a unor tronsoane de drumuri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.22 și art.221 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.108/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.108/2021 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și al Direcției de Management, procesele verbale de recepție finală nr.27.531/2020 și nr.27.314/2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov a tronsonului de drum situat pe DJ 156A Tazlău-Roznov-Dobreni-M-rea Horaița între km. 40+800 – 46+270 și a tronsonului de drum situat pe DJ 156D Chintinici – Piatra Șoimului între km 0+000 – 0+270, ca urmare a recepției finale a lucrărilor de reabilitare efectuate.

Art.2: Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și Direcţia de Management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 11 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”