ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.296/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.296/2021 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. „f”, alin.(5) lit.„j”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI+SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”, cu o valoare estimată de 40.911.645,49 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 32.671.068,07 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 48 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 12 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 12.PDF