ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

     privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59^1 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.112 alin.(3) lit.„q”, art. 114 alin.(2) lit.„a” și „b”, precum și ale art.135 alin.(1) lit.„a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1253/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.115/2021 a primarului Orașului Roznov;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1253/2021 al Direcţiei generale buget finanţe și Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Roznov, prin Consiliul Local al Orașului Roznov, în scopul asigurării finanțării Căminului pentru persoane vârstnice Roznov, județul Neamț, pe perioada 1 februarie-31 decembrie 2021.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării serviciului social prevăzut la alin. (1), în cuantum de 400 mii lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Roznov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 20 din  28 ianuarie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 20.PDF