ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând referatul de aprobare nr.1426/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.190/2021 a primarului Comunei Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1426/2021 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.26/2021 a Unității medico-sociale Ceahlău, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale din judeţul Neamţ, pe perioada 1 februarie-31 decembrie 2021.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unității medico-sociale  prevăzute la alin. (1), în cuantum de 951.600 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 21 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 21.PDF