ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil-teren, precum și darea în administrare a acestuia

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate comun nr.4/2021 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, Hotărârea nr.72/2020 a Consiliului Local al Comunei Borlești, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.289 alin.(1) și (4),  precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu bunul imobil – teren ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2020 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunului prevăzut la alin.(1) al art.1, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv realizarea obiectivului de investiții „Locuință protejată Nechit”.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea protocolului de predare-primire a bunului prevăzut în anexă, până la data de 31 ianuarie 2021.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 4 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 4.PDF