ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.243/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1152/2020 a Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni;

Văzând raportul de specialitate comun nr.243/2021 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, procesul-verbal al ședinței Consiliului Consultativ al  Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, desfășurată în data de 16.12.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.332, art.333 alin.(3) și (4),  precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, a unui teren agricol în suprafaţă de 20 ha, proprietate publică a Judeţului Neamţ, situat în satul Hârțești, comuna Mărgineni, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul exploatării agricole.

(2) Datele de identificare ale terenului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a terenului agricol, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR, este de 487 lei/ha/an, fără T.V.A..

(2) Sumele obţinute cu titlu de chirie vor fi virate integral Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Direcţia de management și Direcția generală buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum şi Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 5 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 5.PDF