ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.247/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1890/2020 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.247/2021 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.7/2020 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de muzeograf, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț- Secția Muzeală I Piatra-Neamț – Bicaz, poziția 8 în statul de funcții, în post de muzeograf, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data aprobării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 7 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi pentru”