ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii nr.2069/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice

Examinând referatul de aprobare nr.27542/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1775/2020 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.27542/2020 al Direcției de Management, Hotărârea nr.3/2020 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.185/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ se abrogă.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 8 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 8.PDF