ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Examinând referatul de aprobare nr.245/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.5334 și nr.5399/2020 ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.245/2021 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr.16/2020, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr.10/2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.201/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, în sensul  transformării postului de asistent social din cadrul Secției Psihiatrie Cronici, nr.crt.III, poziția 37 în statul de funcții, în post de asistent social principal.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 9 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”