ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2065/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.813/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2065/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Blebea”, cu o valoare estimată de 1.364.171,99 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 938.375,69 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr. 1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Tei”, cu o valoare estimată de 1.364.171,99 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 938.375,69 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr. 2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești”, pentru obiectivele Locuința protejată Blebea și Locuința Protejată Tei, în sumă totală de 2.728.343,98 lei, din care construcții-montaj în sumă de 1.876.751,38 lei.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești”, pentru obiectivele Locuința protejată Blebea și Locuința Protejată Tei, în cuantum de 1.624.343,98 lei.

Art.5: (1)Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 și art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.142/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ACCES la diversitate”.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 22 din 10 februarie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru” + 1 ,,abținereˮ