ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile articolului unic alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;

Examinând referatul de aprobare nr.1772/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1772/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

„Art.6: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț, reprezentând cofinanțarea în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, respectiv contribuția de minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 992.585,39 lei, inclusiv TVA.”

Art.II: Se aprobă modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

„Art.7: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 7.980.000,00 lei, reprezentând valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, a sumei de 74.541,60 lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea neeligibilă aferentă serviciilor de proiectare și asistență tehnică, a sumei de 2.499,00 lei, inclusiv TVA, aferentă serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic, precum și a altor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.”

Art.III: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 25 din 10 februarie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”