ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile  art.13 alin. (7) – (8) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 alin.(1) și art.9 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1787/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,  întocmită în baza adreselor nr. 2503 și nr. 2891/2021 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1787/2021 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 3450/2021

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„b ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Panduru Marlena ca reprezentant al Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs ce va fi constituită pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 26 din 10 februarie 2021

Adoptată cu 19 voturi ,,pentru” + 13 ,,abțineriˮ + 3 ,,neparticipăriˮ