ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

privind alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.173 alin.(2) lit.„a” și ale art.188 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale, precum și ale art. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2019;

Examinând referatul de aprobare nr. 3504/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 3504/2021 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 4019/2021 al Comisiei de numărare;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aleg în funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Chitic Dragoș Victor și doamna Ciubotaru Mădălina-Veronica.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 27 din 17 februarie 2021

Adoptată cu:    19 voturi pentru” dl. Chitic Dragoș Victor;

                              18 voturi ,,pentruˮ dna. Ciubotaru Mădălina-Veronica.