ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

           

HOTĂRÂRE

 

pentru darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, 867 alin.(1) și 868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 lit.„c” și ale art.35 lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum și ale art.112 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3/2021 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit. „a”, art. 173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„a”, „m” și „n”, art.299, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț a bunului proprietate publică a Județului Neamț – Scara de acces Vârful Toaca, cu o valoare de inventar de 610.723,56 lei, având datele de identificare prevăzute la poziția 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunului prevăzut la alin.(1) se va face în termen de 15 de zile, prin grija Direcției de management, pe bază de protocol de dare în administrare.

Art.2: (1) Se aprobă darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare a bunului proprietate publică a Județului Neamț – Împrejmuire interioară, cu o valoare de inventar de 77.758,38  lei, având datele de identificare prevăzute la poziția 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunului prevăzut la alin.(1) se va face în termen de 15 zile, prin grija Direcției de management, pe bază de protocol de dare în administrare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 36 din 25 februarie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 36.PDF