ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.112 alin.(3) lit.„f”, art. 114 alin.(2) lit.„b” și art.135 alin.(1) lit.„c”din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.343/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.5533/2020 și nr.922/2021 ale primarului Comunei Agapia;

  Văzând raportul de specialitate comun nr.4.343/2021 al Direcţiei generale buget finanţe şi Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Agapia, prin Consiliul Local al Comunei Agapia, în scopul asigurării finanțării Căminului pentru persoane vârstnice din localitatea Văratec, comuna Agapia, județul Neamț, pe perioada 1 martie – 31 decembrie 2021.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării serviciului social prevăzut la alin. (1), în cuantum de 1.650 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Agapia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

    

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 38 din 25 februarie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru” + 1 ,,neparticipare”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 38.PDF