ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin CHIȚEI

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

   Examinând referatul de aprobare nr. 4.998/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în urma demisiei domnului Cătălin Chiței;

  Văzând referatul constatator nr. 4.998/2021 al președintelui Consiliului Județean Neamț și al secretarului general al județului, raportul de specialitate nr. 4.998/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizul comisiei de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 204, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin CHIȚEI.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 39 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”