ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Școlii Profesionale Speciale Ştefan cel Mare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.96 alin.(1), alin.(2) lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 alin.(2) lit.„b” din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.1.101/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.101/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale și al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6256/2021

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Școlii Profesionale Speciale Ştefan cel Mare, în anul școlar 2020-2021, domnul Gheorghe Hîrțan.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.227/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 42 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”