ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ceahlău”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ceahlău”, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.72/2016;

Examinând referatul de aprobare nr.3.414/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.3.414/2021 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6257/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Mircia Gorghiu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ceahlău”.

  Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 236/2017 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei “Grupul de acţiune locală Ceahlău.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 43 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”