ROMÂNIA

    JUDEŢUL  NEAMŢ

    CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

   privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.1 și art.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

           Examinând referatul de aprobare nr.20.567/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.20.567/2020 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale juridice și relații internaționale, dovada disponibilității denumirii nr.185249/2020, emisă de Ministerul Justiției, rezultatele votului secret consemnat în procesul verbal nr.6258/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92 alin.(2) lit.„e”, art.173 alin.(1), lit.„e, alin.(7) lit.„a” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la constituirea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”.

Art.2:(1) Se aprobă modelul Actului Constitutiv al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” în forma prevăzută în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul Statutului ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” în forma prevăzută în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.3: Se aprobă participarea Județului Neamț la patrimoniul iniţial al Asociaţiei prevăzute la art.1 cu o contribuţie în numerar în valoare de 100 lei.

Art.4: Se desemnează doamna Florentina Luca-Moise să reprezinte Consiliul Județean Neamț în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”.

Art.5: Se împuterniceşte domnul Gelu Tofan, consilier în cadrul Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, să îndeplinească procedura de dobândire a personalității juridice a asociației, autentificarea la notar a Actului Constitutiv și a Statutului asociației și înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra-Neamț.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 44 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ”pentru”