ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.4 alin.(1) lit.„h” din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4386/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr.4386/2021 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6260/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Toader Mocanu, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.137/2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2: : Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 45 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ”pentru”