ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(1), (2) și (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.3456/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.5014/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.3456/2021 al Direcţiei de management, Hotărârile nr.2 și 3/2021 ale Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6261/2021;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Sorin Brașoveanu;

2. Veronica Vasiliu;

3. Nicoleta Buzenschi.

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Bogdan Bosovici;

2. Ana-Roxana Niculiță;

3. Angela Conache-Gavriliu.

Art.2:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Sorin Brașoveanu;

2. Veronica Vasiliu;

3. Nicoleta Buzenschi.

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1. Bogdan Bosovici;

2. Ana-Roxana Niculiță;

3. Angela Conache-Gavriliu.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 46 din 17 martie 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

Comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

1. Sorin Brașoveanu – 22 voturi ,,pentruˮ

2. Veronica Vasiliu – 23 voturi ,,pentruˮ

3. Nicoleta Buzenschi – 21 voturi ,,pentruˮ

 

Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

1. Bogdan Bosovici – 20 voturi ,,pentruˮ

2. Ana-Roxana Niculiță – 18 voturi ,,pentruˮ

         3. Angela Conache-Gavriliu – 19 voturi ,,pentruˮ

 

 Comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

1. Sorin Brașoveanu – 22 voturi ,,pentruˮ

2. Veronica Vasiliu – 22 voturi ,,pentruˮ

3. Nicoleta Buzenschi – 22 voturi ,,pentruˮ

 

Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

1. Bogdan Bosovici – 20 voturi ,,pentruˮ

2. Ana-Roxana Niculiță – 18 voturi ,,pentruˮ

3. Angela Conache-Gavriliu – 19 voturi ,,pentruˮ