ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică

Examinând referatul de aprobare nr.4.518/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.2.520/2021 a Instituției Prefectului-Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.4.518/2021 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.6262/2021;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, după cum urmează:

1. Ciubotaru Mădălina-Veronica, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

2. Bourceanu Adrian, consilier județean;

3. Munteanu Aurel, consilier județean;

4. Hîrțan Gheorghe, consilier județean.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 47 din 17 martie 2021

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

1.     Ciubotaru Mădălina-Veronica, vicepreședinte al CJN – 21 voturi „pentru”

2.     Bourceanu Adrian – 23 voturi „pentru”

3.     Munteanu Aurel – 19 voturi „pentru”

4.     Hîrțan Gheorghe – 19 voturi „pentru”