ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în proprietatea publică a Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.76 alin.(1) din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.35 din Legea nr.45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.421/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.421/2021 al Direcției de management şi al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.A 607/2021 a Centrului Militar Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Centrul Militar Județean Neamț, în scopul desfășurării activității specifice, pe o perioadă de 20 ani, începând cu data de 1.04.2021, a unor imobile aflate în proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă Protocolul de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită, în termen de maxim 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 49 din 17 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi „pentru”